Mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2018

Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH cùng các phụ lục đi kèm. Đây là thông tư ban hành mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2018.

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất này quy định rõ về quyền lợi cũng như trách nhiệm của người lao động và người thuê, sử dụng lao động. Mẫu hợp đồng lao động là sự ràng buộc về trách nhiệm cũng như công việc của người lao động đối với doanh nghiệp. Ngược lại doanh nghiệp phải đảm bảo các quyền lợi cho người lao động như đã ký kết trong hợp đồng lo động.

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2018

Sau đây là nội dung mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2018 theo Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH

Theo mẫu hợp đồng lao động mới nhất những thỏa thuận ký kết và cam kết sẽ được quy định tại các điều khoản sau của hợp đồng.

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

Loai hợp đồng lao động (3):…………………………………………………………………………..

Từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm ……

Thử việc từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm ……

Địa điểm làm việc (4):………………………………………………………………………………….

Chức danh chuyên môn: ………………………………………Chức vụ (nếu có):………………

Công việc phải làm (5):…………………………………………………………………………………

Điều 2: Chế độ làm việc

Thời giờ làm việc (6):…………………………………………………………………………………..

Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:……………………………………………………

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi:

Phương tiện đi lại làm việc (7):……………………………………………………………………….

Mức lương chính hoặc tiền công (8):………………………………………………………………..

Hình thức trả lương:…………………………………………………………………………………….

Phụ cấp gồm (9):…………………………………………………………………………………………

Được trả lương vào các ngày:……………………………………………………….. hàng tháng.

Tiền thưởng:………………………………………………………………………………………………

Chế độ nâng lương:……………………………………………………………………………………..

Được trang bị bảo hộ lao động gồm:…………………………………………………………………

Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…):………………………………………….

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10):………………………………………………………………

Chế độ đào tạo (11):………………………………………………………………………………………

Những thỏa thuận khác (12):……………………………………………………………………………

2. Nghĩa vụ:

Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động …………..

Bồi thường vi phạm và vật chất (13):…………………………………………………………………

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc?)

Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

Hợp đồng lao động này chia làm thành 2 bản và có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản hợp đồng và có hiệu lực từ ngày …. tháng …. năm ….. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại …. ngày …. tháng …. năm …..

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                                               NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

(Ký tên)                                                                                           (Ký tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn cách ghi mẫu hợp đồng lao động mới nhất

1. Ghi cụ thể tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, ví dụ: Công ty Xây dựng Nhà ở Hà Nội.

2. Ghi rõ tên nghề nghiệp (nếu có nhiều nghề nghiệp thì ghi nghề nghiệp chính), ví dụ: Kỹ sư.

3. Ghi rõ loại hợp đồng lao động, ví dụ 1: Không xác định thời hạn; ví dụ 2: 06 tháng.

4. Ghi cụ thể địa điểm chính, ví dụ: Số 2 – Đinh lễ – Hà Nội; và địa điểm phụ (nếu có), ví dụ: Số 5 – Tràng Thi – Hà Nội.

>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới cập nhất 2018

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*